Regulamin usługi Newsletter drukasy.pl

OGÓLNE

  1. Niniejszy „Regulamin” określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „newsletter” przez BiGplast Bartosz Gawerek (właściciela strony drukasy.pl) z siedzibą w Zielonce 05-220 przy
    ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496,
    adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
  2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.
  3. Do korzystania z usługi wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

1.      Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje:

a)      otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres
e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz informacji o promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

2.      Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po:

a)      udostępnieniu co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie i zaznaczeniu odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

a)      podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy,

b)     niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku
z zawarciem Umowy;

c)      korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2.      Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.

3.      Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.

4.      Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.      Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na naszej stronie.

REKLAMACJE

1.      Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drukasy.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

2.      Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

3.      Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez Usługodawcę.

4.      Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących powodów:

a)      zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b)     zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c)      zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

5.      Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Usługobiorca korzysta z treści Newsletter’a w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich i postanowienia Regulaminu.

6.      Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newsletter’a następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu drukasy.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

2.      Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem
https://drukasy.pl/content/13-regulamin-newsletter

2.      Umowa zawierana jest w języku polskim.

3.      Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. 

4.      Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.