REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.drukasy.pl

OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem drukasy.pl , prowadzony jest przez firmę BiGplast Bartosz Gawerek (właściciela strony drukasy.pl) z siedzibą w Zielonce 05-220 przy ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. BiGplast prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonu. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową drukasy.pl , drogą mailową oraz telefoniczną.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. posiadanie dostępu do Internetu;
  2. posiadanie adresu e-mail;
  3. zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
  4. akceptacja plików cookies.
  5. Programy do odtwarzania plików: jpg, pdf
  6. Program do rozpakowywania skompresowanych plików (WinRAR, WinZip)

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub skorzystać z przycisku zaloguj z Facebook lub PayPal. Po rejestracji na Twój adres email przyjdzie wiadomość z loginem i hasłem do konta w naszym sklepie.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46; 05-220 Zielonka.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamieszczona na Stronie internetowej informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego w formie mailowej na podany przez siebie adres potwierdzenie realizacji zamówienia.
 3. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu oraz politykę prywatności firmy BiGplast.
 4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym prowadzonym przez BiGplast Bartosz Gawerek drukasy.pl

ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wskazanie produktów, dodanie ich do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności. Po opłaceniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenie na podany wcześniej adres email, zamówienie uważa się za złożone.
 2. W Koszyku, Klient ma możliwość:
  1. dodawania i usuwania produktów;
  2. wskazania adresu na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony
  3. podania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia;
  4. wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier, email (tylko w przypadku produktów cyfrowych));
  5. wyboru sposób płatności,
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy są naliczane wg taryf podanych w dokumencie Dostawa.
 2. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
  1. przelew online na konto sklepu
   BiGplast Bartosz Gawerek
   Bank Pekao S.A. | ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa
   88 1950 0001 2006 0057 6926 0001
   SWIFT code: IEEAPLPA.
  2. Przelewy24
 1. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na konto Sprzedającego.
 2. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi 10 dni od dnia zawarcia umowy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów (np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.).
 2. Sklep oferuje różne formy dostawy w zależności od rodzaju produktu.
 3. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów materialnych wynosi od 2 do 4 dni roboczych liczonych od dnia opłacenia zamówienia.
 4. W przypadku produktów cyfrowych, wysyłka następuje od razu po zatwierdzeniu płatności, na adres email podany przy składaniu zamówienia. Produkt można ściągnąć za pośrednictwem linku podanego w wiadomości email. Link pozostanie aktywny przez miesiąc.
 5. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a Klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia.
 6. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A..
 7. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A., a także z powodu wystąpienia siły wyższej.
 8. Wysyłki produktów materialnych według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wysyłki produktów cyfrowych są realizowane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
 10. W razie nie otrzymania wiadomości, proszę sprawdzić folder SPAM. Jeżeli to nie pomoże, prosimy o kontakt.
 11. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia.
 12. Zamówienie zostanie zrealizowane w podanym terminie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sklep internetowy drukasy.pl zastrzega możliwość wydłużenia realizacji zamówienia do 2 tygodni lub jego anulowania w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów i/lub ze względów od nas nie zależnych. Jeżeli z jakichś powodów dostarczenie go nie jest możliwe, pracownik sklepu skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez email w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia celem ustalenia dalszych kroków. Odmowa realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Zamówienie może zostać anulowane na wniosek Klienta.
 13. Na życzenie możemy wystawić fakturę bez Vat.

KOSZTY

 1. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu Zamówienia ponosi Kupujący.
 2. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu Zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.
 3. Wysyłka wszystkich produktów cyfrowych jest darmowa.
 4. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego związanego z niemożliwością jej doręczenia na adres wskazany przez Kupującego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego koszt powtórnego nadania zamówionego Towaru wynosi równowartość podwójnego kosztu wysyłki za każdą paczkę. Kwota ta wynika z kosztów ponoszonych przez Sprzedającego, na które składają się koszt przesyłki powrotnej oraz koszt kolejnego nadania.
 5. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem towaru wynikającym z winy BiGplast Bartosz Gawerek będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez Sprzedawcę.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres: ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 m. 46, 05-220 Zielonka. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. W celu uzyskania szczegółów dotyczących udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją, prosimy o kontakt.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
   z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób załatwienia sprawy.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, 05-220 Zielonka. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do Sprzedawcy znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce „Reklamacje”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa
  w zdaniu pierwszym.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sprzedający może odstąpić od umowy zawartej z Kupującym jeżeli Kupujący uchybi terminowi płatności, o którym mowa w PŁATNOŚĆ 4 i 5; odstąpienie może nastąpić
  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”);
 3. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim:
  1. zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie, lub
  2. Sprzedawca uzależnił zawarcie lub treść umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
 4. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest dostępny pod linkiem Formularz zwrotu na stronie głównej lub złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:
  1. pisemnie na adres: BiGplast ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, 05-220 Zielonka;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drukasy.pl;
  3. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny pod linkiem Formularz zwrotu na stronie głównej.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
   w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia
   w posiadanie pierwszego z Produktów;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu
  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Rozszerzonego prawa odstąpienia, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku
  z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
  w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: BiGplast ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, 05-220 Zielonka. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.
 10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę
  i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 11. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki
  i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia
  w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w DzU z 2014 r., poz. 827, art 38, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, (5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (6) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, (7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
  rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku gdy Produkt został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Klienta z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, a Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i Sprzedawcy przysługuje roszczenie wobec Klienta o zapłatę należności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że Klient niezwłocznie zwróci Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca go przyjmie. Produkt należy odesłać na adres: BiGplast ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, 05-220 Zielonka; (w miarę możliwości prosimy o dołączenie wydrukowanego dowodu zakupu). Zasady skorzystania
  z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między Klientem a kredytodawcą, z którym Klient zawarł umowę o kredyt konsumencki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Formularz Zamówienia i Potwierdzenie Rejestracji Zamówienia są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.
 2. Sklep Internetowy drukasy.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Personel sklepu drukasy.pl dokłada należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.
 4. Informacje zawarte w kartach informacji technicznej wyrobów przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą, BiGplast Bartosz Gawerek nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać
  z niewłaściwego zastosowania produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
 5. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na Stronach Internetowych są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie lub ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów są własnością ich producentów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapisem zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz – w odniesieniu do konsumentów – aktów prawnych regulujących ich prawo
  i obowiązki, w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. Sprzedający porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej
  i tradycyjnej oraz telefonicznie. Kupujący ma możliwość porozumienia się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz telefonicznie.

Formularz zwrotu